Badania i pomiary

Program GLOBE umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej.

Uczniowie w ramach Programu GLOBE systematycznie prowadzą badania lokalnego środowiska przyrodniczego w zakresie m.in.: atmosfery i klimatu, hydrologii, gleb, pokrycia terenu, badań biologicznych, fenologii. Prowadzą obserwacje i pomiary terenowe, badania laboratoryjne, formułują pytania i testują stawiane hipotezy. Umieszczają i wizualizują dane korzystając z dedykowanego Programowi serwera. Podczas działań korzystają z nowoczesnego sprzętu pomiarowego oraz narzędzi i metod specyficznych dla nowych technologii cyfrowych.

Poza standardowymi działaniami Programu GLOBE szkoły i ich uczniowie mogą wziąć udział w działaniach dodatkowych. Mogą przyłączyć się do jednego z projektów badawczych, zarówno krajowego, prowadzonego w ramach Programu GLOBE w Polsce, jak i międzynarodowego.

Międzynarodowe kampanie pomiarowe

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE