Krajowe projekty badawcze

Badawcza Kampania Klimatyczna

bkk2(styczeń 2012 - czerwiec 2014)

Badawcza Kampania Klimatyczna to dodatkowe działania edukacyjne, będące rozszerzeniem formuły Programu GLOBE, zaprojektowane w Polsce  w ramach edycji  Badaj Klimat z Programem GLOBE na lata 2012-2014. Wpisują się one znakomicie w GLOBE Student Climate Research Campaign - akcję prowadzoną na skalę międzynarodową. 

Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce rozpoczęła się w marcu 2012 roku warsztatami dla nauczycieli i prowadzona będzie do czerwca 2014 roku. Na bazie protokółów i doświadczeń Programu GLOBE, proponujemy we współpracy z naukowcami rozszerzenie dotychczasowych badań uczniów w ramach trzech modułów:

Moduł A. Rozpoznanie i przeciwdziałanie skutkom powodzi

Moduł B. Badanie zapylenia atmosfery

Moduł C. Satelitarna lekcja klimatu

Piszą o nas na portalu GLOBE patrz tutaj

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę internetową Badawczej Kampanii Klimatycznej

Regionalne Projekty Badawcze

RPB(2009 - 2011)

Program Regionalnych Projektów Badawczych oparty na doswiadczeniach i dorobku Programu GLOBE ma na celu rozszerzyć formułę Programu, wzbogacić treści dydaktyczne i zwiększyć obszar jego działania, którym objęci zostaną nauczyciele i uczniowie nieuczestniczący w Programie. 

Projekt uwzględniał następujące elementy:

  • wyznaczenie w okolicach szkoły ścieżki dydaktyczno-badawczej,
  • rejestrację trasy ścieżki oraz wyznaczenie przystanków edukacyjnych i punktów pomiarowych/obserwacyjnych przy pomocy odbiornika GPS;
  • opracowanie koncepcji merytorycznej i metodycznej badań terenowych uwzględniając pracę metodą projektu badawczego oraz dorobek (metodologię, materiały) Programu GLOBE;
  • dokonywanie obserwacji i pomiarów parametrów środowiska w terenie na wyznaczonej ścieżce dydaktyczno-badawczej,
  • opracowanie (podsumowanie, interpretacja) uzyskanych wyników;

Aby obejrzeć wyniki projektu odwiedź stronę internetową Regionalnych Projektów Badawczych

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE