Program GLOBE w Polsce

Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment, www.globe.gov) to międzynarodowy program badawczo-edukacyjny umożliwiający poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyki oraz promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej i zaangażowanie w ochronę środowiska.

 


Czym zajmujemy się w ramach Programu GLOBE?

Półmilionowa społeczność uczniów bada wybrane elementy środowiska przyrodniczego w skali lokalnej oraz dzieli się pozyskanymi informacjami na forum międzynarodowym. Młodzież prowadzi pomiary wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych, a także obserwacje pokrycia terenu i jego zmian, na przykład wykorzystując zdjęcia satelitarne. Uzyskane wyniki badań są raportowane do bazy danych Programu i wizualne na interaktywnych wykresach oraz w aplikacji mapowej. W chwili obecnej baza zawiera ponad 100 milionów pomiarów z okresu ostatnich 20 lat i jest codziennie aktualizowana.

Program ma mocne podstawy merytoryczne opracowane przez naukowców amerykańskich (m.in. NASA). W Polsce nad merytoryczną poprawnością Programu czuwa Rada Naukowa Programu GLOBE, w skład której wchodzą specjaliści z poszczególnych dziedzin będących przedmiotem działań.

 

Zobacz fragment webinarium edukacyjnego "Badaj, poznawaj, odkrywaj! Metoda badawcza w Programie GLOBE", aby dowiedzieć się więcej nt. badań prowadzonych w Programie.

 


Dlaczego warto przyłączyć się do Programu?

Program GLOBE, dzięki sprawdzonym narzędziom i metodom dydaktycznym, to doskonała podstawa prowadzenia ciekawych zajęć z przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach nauczania, umożliwiająca:

  • podniesienie umiejętności uczniów dotyczących prowadzenia badań naukowych i wyciągania wniosków na podstawie zebranych danych;
  • rozwijanie wyobraźni i kreaytwności uczniów poprzez obserwacje i eksperymenty, pytania naukowe, pomiary ilościowe i jakościowe, metody interpretacji wyników;
  • zapoznanie uczniów z etapami procesu badawczego (uzyskiwania danych i ich wykorzystywania) ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność, jednorodność, powtarzalność oraz zasięg pomiarów.

Skoncentrowanie się w większym stopniu na przyjemnościach związanych z nauką (np. terenowe zajęcia praktyczne, wykorzystanie internetu i aplikacji mobilnych, nowoczesny sprzęt pomiarowy) powoduje zainteresowanie ucznia procesem przyswajania wiedzy a w konsekwencji nauczanym przedmiotem.

 

Zobacz fragment webinarium edukacyjnego, aby dowiedzieć się jak młodzież z ZSiPO w Nysie realizuje Program GLOBE.

 

Pobierz:

  • Folder Programu GLOBE w Polsce (pdf)
  • Plakat Programu GLOBE w Polsce (pdf)
  • Materiały w języku angielskim (link)

 

Program GLOBE realizowany jest w Polsce na podstawie umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 1997 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych USA. Krajowym Koordynatorem Programu, wybranym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE