O Programie GLOBE

Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach Programu w 111 krajach świata, funkcjonuje sieć prawie 30000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy środowiska przyrodniczego oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością.

logo-globe

Wszystkie te działania są prowadzone pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych dla potrzeb Programu nauczycieli, utrzymujących ścisły kontakt z koordynatorem krajowym, odpowiedzialnym za zarządzanie Programem, wspomaganie merytoryczne i organizacyjne oraz tworzenie warunków sprawnej jego realizacji i rozwoju w naszym kraju. Zainteresowane szkoły mające dostęp do sieci Internet, przeprowadzają obserwacje dotyczące pokrycia terenu, sezonowości, a także prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są drogą internetową bazy danych Programu.

Od 17 lat systematycznie rozszerza się zasięg Programu. Uczestnictwo w Programie stwarza możliwość otrzymywania unikalnych danych dotyczących różnorodnych parametrów środowiska, pochodzących z zasobów NASA i innych amerykańskich agencji rządowych. Strona amerykańska dostarcza gotowe oprogramowanie służące wprowadzaniu danych pozyskanych przez młodzież w wyniku badań, prowadzonych według najnowszych metod naukowych i obowiązujących światowych standardów, uwzględnionych i zawartych w Przewodniku metodycznym Programu GLOBE. Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, sprawna komunikacja i umiejętność przesyłania i pozyskiwania danych poprzez Internet, sprzyja także tworzeniu społeczeństwa informacyjnego. 

Efekty uczestnictwa w programie to:

 • Podniesienie stanu świadomości ekologicznej uczestników Programu, całej społeczności szkolnej, a nawet lokalnych podmiotów współpracujących w jego realizacji.
 • Doskonalenie umiejętności uczniów i nauczycieli w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami informatycznymi i pomiarowymi zgodnie z przyjętymi metodami i procedurami.
 • Tworzenie bazy danych w zakresie wybranych parametrów środowiska, badanych według standardów przyjętych przez społeczność międzynarodową.
 • Dysponowanie zasobami danych pozyskiwanych w wyniku badań prowadzonych w naszym kraju, oraz innych krajach uczestniczących w Programie, a także korzystanie z unikalnych danych pozostających w gestii Urzędu do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych oraz innych rządowych agencji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • Dostęp do pomocniczych materiałów edukacyjnych ułatwiających nauczycielom prowadzenie zajęć.
 • Stworzenie ze szkół uczestniczących w Programie, wzorcowych ośrodków prowadzących edukację ekologiczną i korzystających z nowoczesnych technik informatycznych w oparciu o najnowsze metody i technologie światowe, dostarczone przez stronę amerykańską.
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie:
  • stosowania nowoczesnych technik pomiarowych w badaniach środowiska,
  • pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych o środowisku,  stosowania narzędzi i metod specyficznych dla nowych technologii,
  • umiejętności dydaktycznych w przekazywaniu wiedzy o środowisku ze szczególnym uwzględnieniem metod interaktywnych.

Dowiedz się jak dołączyć do Programu GLOBE!

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE