Kącik nauczyciela

DLACZEGO Program GLOBE?

Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska).

Badania komponentów środowiska ukazują Ziemię jako spójny system powiązanych zjawisk i procesów. Wyniki przesyłane są Internetem do bazy danych Programu, odpowiednie narzędzia umożliwiają ich wizualizację on-line (wykresy, mapy). Program GLOBE, dzięki sprawdzonym narzędziom i metodom dydaktycznym, to doskonała merytoryczna i metodyczna podstawa prowadzenia ciekawych zajęć z przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach nauczania, proponuje bowiem szkołom zarówno atrakcyjne, nowoczesne technologie, jak też wzbogacenie procesu nauczania poprzez współpracę nauczycieli i angażowanie uczniów w interdyscyplinarne badania środowiska.

Może być również wykorzystany podczas indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie uczestniczący w programie i korzystający z jego efektów maja szansę podniesienie umiejętności w zakresie: zadawania pytań problemowych, zdobywanie nowej wiedzy oraz wyjaśniania zjawisk. Łatwiej jest im zrozumieć zasady prowadzenia badań naukowych i wyciągania wniosków na podstawie zebranych danych.

Obserwacje i eksperymenty, pytania naukowe, pomiary ilościowe i jakościowe, metody interpretacji wyników rozwijają wyobraźnię i kreatywności uczniów. W programie możliwe jest zapoznanie uczniów z etapami procesu badawczego (uzyskiwania danych i ich wykorzystywania) ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność, jednorodność, powtarzalność oraz zasięg pomiarów istotne z punktu widzenia badań naukowych a rozwijające w uczniach umiejętności stawiania hipotez, zadawania pytań oraz zainteresowania naukowe. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi (GPS, Internet, sprzęt pomiarowy ...) i technologii ICT oraz nowoczesny model nauczania przedmiotów przyrodniczych to gwarancja zainteresowania młodych ludzi procesem edukacyjnym i chętnego ich włączenia w działania z nim związane.

Skoncentrowanie się w większym stopniu na przyjemnościach związanych z nauką (np. terenowe zajęcia praktyczne, wykorzystanie Internetu, nowoczesny sprzęt) powoduje zainteresowanie ucznia procesem przyswajania wiedzy a w konsekwencji nauczanym przedmiotem.

Program GLOBE uczy nauczycieli jak pomagać uczniom doskonalić umiejętności i wiedzę z zastosowaniem nowoczesnych technologii i komputera. Wspiera edukację formalną, ale może być również przedmiotem edukacji nieformalnej. Poprzez włączenie w rzeczywiste działania naukowe (pomiary zbierane w kooperacji z naukowcami) pomaga lepiej zrozumieć aspekty naukowe badanych zjawisk. Doskonali świadomość uczniów oraz uczy obserwacji świata z naukowego punktu widzenia. Jednocześnie istotnym jego elementem jest interdyscyplinarne podejście do otaczających nas problemów. Nauczyciel powinien wprowadzić ucznia w świat nauki. Program GLOBE jest edukacyjnym programem badawczym o szczególnym bogactwie form udziału jego uczestników. W Programie rozwiązywanie problemów ma miejsce na każdej lekcji, niezależnie od tego czy nauczyciel prowadzi ją w sali lekcyjnej, w terenie, w laboratorium czy w pracowni komputerowej.

Działania realizowane są w ramach zajęć prowadzonych w terenie i w laboratorium szkolnym z użyciem nowoczesnych sprzętów i metod pomiarowych. Przy użyciu komputera i Internetu, poprzez organizowane warsztaty, spotkania i konferencje dla dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów a także poprzez międzynarodowe kontakty oraz wspólne projekty prowadzone z uczestnikami z innych krajów.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE