Misja GLOBE

Wizja Programu GLOBE to:

  • światowa społeczność studentów, nauczycieli, naukowców i obywateli, pracujących razem w celu lepszego zrozumienia, utrzymania i poprawy środowiska naturalnego Ziemi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

Misją Programu jest:

  • zwiększenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie przedmiotów przyrodniczych, zrozumienie globalnych procesów zachodzących na Ziemi poprzez międzyprzedmiotowe podejście do procesu nauczania
  • propagowanie naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych
  • kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w prowadzeniu globalnych obserwacji ich najbliższego otoczenia
  • promowanie odkryć naukowych

Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych poprzez badania jego komponentów, ukazując Ziemię jako spójny system powiązanych zjawisk i procesów. Zrozumienie interakcji zachodzących pomiędzy atmosferą, hydrosferą, biosferą, geosferą i kriosferą oraz naukowe pojmowanie świata jako systemu powiązań. Zastosowanie obserwacji i eksperymentów, prowadzenie pomiarów, pytania naukowe oraz nowoczesne metody interpretacji wyników rozwijają wyobraźnię i kreatywności uczniów. Interdyscyplinarne podejście daje możliwość integrowanie wiedzy i umiejętności z różnych obszarów edukacyjnych.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2023 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE