Kraje i Regiony

Międzynarodowy GLOBE jest realizowana poprzez dwustronnych umowy między rządem USA i rządami krajów partnerskich. W Programie uczestniczy 112 krajów.

W celu ułatwienia współpracy uczniów na poziomie krajowym, regionalnym i miedzynarodowym 112 krajów birących udział w Programie GLOBE utworzyło 6 odrębnych regionów:

  • Afryka, 
  • Azja i Pacyfik, 
  • Europa i Eurazja, 
  • Ameryka Łacińska i Karaiby,
  • Bliskiego Wschód i Afryka Północna,
  • Ameryka Północna.

Regionalne spotkania GLOBE i imprezy szkoleniowe, inicjatywy naukowe, jak również działania uczniów i kampanie promujące prace badawcze są inicjowane i wspierane przez kraje, które należą do danego regionu.

Każdy region ma swojego przedstawiciela w międzynarodowego komitecie doradczym - GLOBE International Advisory Committee (GIAC) oraz regionalnego biuro,  Regional Help Desk Office (RHDO), które zapewnia podstawowe wsparcia dla regionu. Regiony posiadaja również ciała doradcze.

Zapraszamy do kontaktu ze szkołami, biurami regionalnymi, nauczycielami, Krajowymi Kooordynatorami, trenerami, absolwentami i naukowcami z całego świata.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE