Na czym polega badanie?

Głównym celem projektu jest poznanie stanu jakości powietrza w miejscowości, w której mieszkamy. Standardowy monitoring zanieczyszczenia powietrza, prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, obejmuje głównie większe miasta. Badania prowadzone w ramach sieci Poland-AOD pokazują, że epizody aerozolowe pojawiają się również w małych miejscowościach, gdzie nie są prowadzone rutynowe pomiary zanieczyszczenia powietrza. Pomiary proponowane w ramach niniejszego projektu mają za zadanie dostarczać informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz zmianach historycznych koncentracji pyłu zawieszonego. Na podstawie gromadzonych danych analizowane będą warunki jakości powietrza jakie panują w różnych w skalach czasowo-przestrzennych. Dodatkowo, wyniki pomiarów będą porównywalne z danymi pochodzącymi z modeli transportu zanieczyszczeń oraz z obserwacjami satelitarnymi.
 
Chcesz poznać szczegóły? Zajrzyj na stronę projektu lub przeczytaj opis pomiarów.
Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2018 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE